WIL JE MET ONS KENNISMAKEN?

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Het CijferParadijs.

Artikel 1 Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A Cliënt: De partij die opdracht geeft.
B opdrachtnemer: Het CijferParadijs

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en cliënt, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en cliënt ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de cliënt aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. De overeenkomst komt bijvoorbeeld ook tot stand zodra de benodigde informatie of administratie voor de uitvoering van de opdracht door cliënt wordt overgedragen aan opdrachtnemer.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Verplichtingen van de cliënt
4.1 Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.3 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal cliënt de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.4 Cliënt staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium,ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden,zijn voor rekening van cliënt.

4.6 Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan cliënt, te laten verrichten door derden.

5.3 Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal cliënt de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van cliënt, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is cliënt niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium
8.1 Opdrachtnemer heeft voor aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

8.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.

8.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij cliënt en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht, tenzij cliënt en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door cliënt aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

8.5 De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.

8.6 Indien cliënt een afspraak, coachingsessie, workshop, training oid binnen 24 voor aanvang annuleert dan wordt het afgesproken bedrag in zijn geheel in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling door cliënt dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

9.2 Indien cliënt niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij cliënt tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door cliënt van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van cliënt.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van cliënt te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien cliënt nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen cliënt aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënts, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke cliënts zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10 Reclames
10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs nier eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door cliënt reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn
11.1 Is cliënt een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door cliënt niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Opzegging
12.1 Cliënt en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur, bedrijfsadviseur, belastingadviseur of accountant binnen het samenwerkingsverband kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de cliënt hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

13.2 In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart cliënt opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

13.3 In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart cliënt opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die opdrachten aan cliënt heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post.

Artikel 14 Vervaltermijn
14.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke ook jegens opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op alle overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn cliënt en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Neem contact met ons op